fbpx

Så fungerar det

Här kan du läsa om hur din neuropsykiatriska utredning går till från början till slut.

1. Boka ett första bedömningssamtal

Du börjar att boka ett första bedömningssamtal via hemsidan. Om du inte hittar en ledig tid som passar dig kan du använda detta kontaktformulär.

Om du behöver hjälp med att genomföra din bokning kan du även kontakta oss på 08-508 606 00. Det första bedömningssamtalet kostar 1200 kr. 

2. Genomför vårt webbtest

När du bokat ditt första bedömningssamtal får du en länk till ett webbtest. I webbtestet får du svara på frågor om din hälsa och hur du fungerar men du får även information om utredningen. 

Webbtestet ger oss en första övergripande bild av ditt mående och hjälper oss att göra ditt bedömningssamtal så bra som möjligt.

3. Ditt första bedömningssamtal

Vi börjar alla kontakter med ett bedömningssamtal. Vi har bedömningssamtalet för att ta reda på om det är motiverat att fortsätta med en hel utredning. Vi ställer frågor om ditt mående, dina besvär och hur du fungerar i vardagen.

Vi frågar även dig om dina förväntningar på utredningen och på vilket sätt du hoppas att den kan hjälpa dig. Du får även information om hur en utredning hos oss går till samt möjligheten att ställa frågor. 

Bedömningssamtalet är ett videosamtal och utförs av en legitimerad psykolog.

4. Utredningserbjudande

Efter ditt bedömningssamtal får du ett skriftligt besked om vi rekommenderar dig att fortsätta med en komplett utredning eller inte.  

Vi genomför endast en komplett utredning om det efter webbtestet och det första bedömningssamtalet finns en stark misstanke om att du har någon form av neuropsykiatrisk problematik (exempelvis ADD eller ADHD). Om en stark misstanke finns får du ett utredningserbjudande som du kan tacka ja eller nej till.

Om vi bedömer att det inte är motiverat att fortsätta med en utredning får du rekommendationer om vart du kan vända dig för att få hjälp med just dina utmaningar.

5. Betalning av din utredning

Om du väljer att tacka “ja” till ditt utredningserbjudande får du en faktura för utredningens totala kostnad. När vi har registrerat din betalning av fakturan påbörjar vi din utredning.  Du kan välja att betala hela utredningen direkt eller delbetala din utredning via vår samarbetspartner Human FinansLäs gärna mer om våra priser och betalning av din utredning.

6. Din utredning

Nu börjar vi med din utredning. Utredningen kan bestå av olika delar beroende på vad som framkommer i webbtestet och under ditt första bedömningssamtal. Nedan beskriver vi de vanligaste delarna.

Psykologintervjuer

Du får genomföra flera djupgående intervjuer med en psykolog. Intervjuerna är oftast den del av utredningen som tar längst tid. Den består av flera eller ett fåtal längre videosamtal. Intervjuerna genomförs av en legitimerad psykolog. Intervjuerna kan delas in i tre övergripande delar: bakgrund, psykisk hälsa och neuropsykiatrisk problematik.

Del I: Bakgrund

Neuropsykiatriska funktionshinder påverkar hur du fungerar i stora delar av livet. Tillsammans undersöker vi hur ditt liv ser ut idag och hur det har sett ut bakåt i tiden. Tillsammans tittar vi på dåtid och nutid:

Dåtid

Vi undersöker din uppväxt. Vi tittar bland annat på:  

 • Familjerelationer
 • Kamratrelationer
 • Skolgång 
 • Viktiga händelser
 • Din utveckling: kroppslig, känslomässig, språklig, mental och social
Nutid

Vi undersöker din aktuella livssituation. Vi tittar bland annat på: 

 • Arbete
 • Studier 
 • Fritid 
 • Relationer
 • Hälsovanor
 • Ekonomi
 • Mål i livet
Del II: Psykisk hälsa

Under utredningen undersöker vi din psykiska hälsa i detalj. Vi tittar både på historiska och aktuella svårigheter. Vi gör det av flera andledningar: 

 1. Personer som levt med en odiagnosticerad neuropsykiatrisk problematik är sårbara för att utveckla annan psykisk ohälsa 
 2. Vi behöver skilja på annan psykisk ohälsa som kan orsaka eller bidra till de symtom som vid första anblicken kan verka som ADHD eller annan neuropsykatrisk problematik
 3. Med en förståelse för din övergripande psykiska hälsa kan vi efter utredningen ge dig rekommendationer som verkligen är anpassade efter dina behov.

I denna intervju undersöker vi bland annat:

 • Depression
 • Bipolär sjukdom
 • Stress och utmattningssyndrom
 • Ångest exempelvis: 
  • Specifika fobier
  • Social ångest (tidigare kallat social fobi)
  • Paniksyndrom
  • Agorafobi
  • Generaliserat ångestsyndrom (GAD)
 • Tvångssyndrom och OCD
 • Trauma och PTSD
 • Beroende
Del III: Neuropsykiatrisk problematik

I denna del av intervjun undersöker vi om det finns någon form av neuropsykiatrisk problematik och hur denna problematik ser ut för just dig. Undersökningen är både bred och fördjupad. 

Bred undersökning

Vid neuropsykiatrisk problematik är det inte ovanligt att uppfylla kriterier för flera diagnoser. Vi behöver därför göra en övergripande undersökning av olika former av problem. När vi gör utredningar tittar vi därför efter tecken på:

 • ADHD
 • ADD
 • Autism
 • Intellektuell funktionsnedsättning
 • Tourette syndrom
 • Tics

Vid tecken på ovanstående problem gör vi en djup undersökning av området. Det kan vara bra att komma ihåg att om du exempelvis söker hjälp för att du tror att du har ADHD så bekräftar vi att det är befogat med en fördjupad undersökning innan vi erbjuder dig att göra en utredning.

Fördjupad undersökning

I denna del av intervjun fördjupar vi oss i eventuella neuropsykiatriska problem.

Även om det finns gemensamma nämnare är två personer med neuropsykiatriska svårigheter aldrig likadana. Därför behöver vi få en förståelse av just dina problem. Det är viktigt för att kunna ge dig råd och rekommendationer. 

För att ta ADHD eller ADD som exempel är två personer med problematiken inte likadana. Hur ouppmärksamheten, hyperaktiviteten och impulsiviteten tar sig i uttryck kan variera. 

Vi undersöker om du uppfyller kriterierna för en diagnos och i så fall vilka. Vi undersöker även på vilket sätt eventuella ADHD eller ADD symtom blir en begränsning för dig i livet. 

Självskattningsformulär

Under utredningen får du svara på självskattningsformulär med forskningsstöd. De bidrar till helhetsbilden av dina svårigheter.

Du får svara på självskattningsformulär som rör neuropsykiatrisk problematik (exempelvis ADHD) men även frågor som rör din övergripande psykiska hälsa.

Psykologisk testning

När du gör en neuropsykiatrisk utredning hos oss får du i vissa fall göra psykologiska tester. Syftet med testerna är att undersöka hur din hjärna fungerar och få en förståelse för viktiga förmågor. 

Målet är att få en tydligare bild av dina mentala styrkor och begränsningar. Förmågor som vi undersöker är bland annat: 

 • Begåvning
 • Logisk förmåga 
 • Språklig förmåga 
 • Arbetsminne
 • Snabbhet
 • Ouppmärksamhet
 • Impulsivitet 

Det är inte nödvändigt för alla att göra testerna. De psykologiska testerna innebär ett fysiskt besök. Du gör testerna tillsammans med en legitimerad psykolog.

Läkarundersökning

I alla neuropsykiatriska utredningar hos oss ingår en bedömning av en läkare. Den specialiserade läkaren kallas för psykiater och är inriktad på utredning och behandling av psykisk ohälsa. Läkaren undersöker bland annat:

 • Kroppslig och psykiska hälsa 
 • Eventuella sjukdomar i nervsystemet
 • Sjukdomshistoria
 • Din aktuella och tidigare medicinering 
 • Tidigare kontakter med vården

Läkarundersökningen genomförs som videosamtal.

Anhörigintervju

ADHD, ADD, autism och andra neuropsykiatriska problem antas ha funnits sedan barndomen. Det kan vara svårt om inte omöjligt för dig att minnas i detalj hur du fungerade som barn. 

Vi genomför därför en intervju med en förälder, ett äldre syskon eller annan närstående som varit med under din barndom. För vissa kan det vara känsligt att en anhörig intervjuas. Det kan därför vara bra att veta:

 • Vi lämnar inte ut någon information förutom att intervjun är en del av en neuropsykiatrisk utredning.
 • Vi lämnar inte ut någon information som har framkommit under utredningens tidigare delar.
 • Vi nämner inte om vi misstänker ADHD, ADD eller någon annan neuropsykiatrisk problematik.
 • Innan intervjun får du ta del av de frågor vi kommer att ställa.
 • Det finns en möjlighet att vara med under intervjun med din anhörig om du önskar det.

AnhörigIntervjun är en telefonintervju och genomförs av en legitimerad psykolog.

Genomgång av tidigare journaler

För att kunna genomföra din utredning behöver vi ta del av journaler från tidigare vård för din psykiska hälsa och i vissa fall din fysiska hälsa.

Informationen om ditt mående bakåt i tiden hjälper oss att få en bättre förståelse för de besvär som du upplever i dagsläget.

Sammanfattande bedömning och utlåtande

När alla delar av utredningen är genomförda går läkaren och psykologen igenom informationen och tar beslut om du uppfyller kriterierna för en eller flera diagnoser. 

Informationen som samlats in under utredningen, rekommendationer för behandling och vardagen samt det slutgiltiga resultatet sammanfattas skriftligt  i ett dokument som kallas för ett utlåtande. 

Utlåtandet undertecknas av ansvarig läkare och psykolog. Dokumentet är ett officiellt intyg som du kan använda i kommunikation med sjukvården och med myndigheter. 

Du får en digital kopia på ditt utlåtande så att kan läsa det innan din återgivning.

Återgivning av utredningen

Under återgivningen går du tillsammans genom utredning med ansvarig psykolog. Du har en möjlighet att ställa frågor och komma med synpunkter. Det är även ett tillfälle att prata om känslor och tankar som väckts hos dig efter att ha fått resultatet av din utredning. Många uppskattar att ha med en anhörig under återgivningen. 

Du har din återgivning under ett videosamtal.

Uppföljning

En utredning av ADHD, ADD eller en annan neuropsykiatrisk utredning väcker ofta tankar och känslor som inte alltid kommer fram under återgivningen. 

Vi har därför en uppföljning över telefon en tid efter utredningar för att stämma av hur du mår och känner en tid efter att du fått utredningens resultat. Uppföljningen är frivillig och du tillfrågas i samband med din återgivning.

Uppföljningen görs över telefon och genomförs av en legitimerad psykolog.

Vill du få hjälp med dina utmaningar?

Välkommen att boka en första bedömning!